Elenco di animali in cinese

Questa è una lista magna, si tratta di animali questa volta, ho consultato wikipedia come non mai, in italiano, inglese e soprattutto cinese, supportato da google translate per il pinyin. Ad ora ho intenzione di lasciarla in ordine di animali principali e poi ordine alfabetico italiano, ma potrebbe esser che subirà un ordinamento, senza far estinguere animali da tale elenco.
Piccolo accorgimento, ho deciso di lasciare le tre lingue sopracitate, il nome in cinese e il pinyin sono in grassetto, separati da un “-” poi troviamo il nome in inglese e poi da un “|” quello in italiano, se quest’ultimo non dovesse esserci è perchè si usa lo stesso nome in entrambe le lingue.
Ancora una volta, se ho dimenticato o ho sbagliato qualcosa vi chiedo cortesemente di comunicarmelo. Grazie!

Come si dice animale in cinese? 动物 dòngwù; mentre animale domestico è 宠物 chǒngwù; lo zoo (si lo so, è brutto) è invece 动物园 dòngwùyuán.

Il primissimo “animale”, o meglio, creatura in cinese che ho voluto mettere in lista è leggendario, associato tantissimo alla Cina, ovvero il drago.

龙 lóng – dragon | drago
猫 māo – cat | gatto
熊 xióng – bear | orso
熊猫 xióngmāo – panda
狗 gǒu – dog | cane
兔子 tùzi – rabbit | coniglio
老鼠 lǎoshǔ – mouse | topo
大鼠 dà shǔ – rat | ratto
老虎 lǎohǔ – tiger | tigre
狮子 shīzi – lion | leone
马 mǎ – horse | cavallo
猪 zhū – pig | maiale
鸟 niǎo – bird | uccello
鸡 jī – chicken | pollo
火鸡 huǒ jī – turkey | tacchino
鹦鹉 yīngwǔ – parrot | pappagallo
鸽子 gēzi – pigeon | piccione
鸵鸟 tuóniǎo – ostrich | struzzo
企鹅 qì’é – penguin | pinguino
狐狸 húlí – fox | volpe
松鼠 sōngshǔ – squirrel | scoiattolo
鹿 lù – deer | cervo
牛 niú – ox | bue
犀牛 xīniú – rhino | rinoceronte
羊 yáng – sheep | pecora
山羊 shānyáng – goat | capra
河马 hémǎ – hippopotamus | ippopotamo
大象 dà xiàng – elephant | elefante
猴子 hóuzi – monkey | scimmia
蛇 shé – snake | serpente
蜘蛛 zhīzhū – spider | ragno
鸭 yā – duck | anatra
鹅 é – goose | oca
雏鹅 chú é – gosling | papera
鱼 yú – fish | pesce
海豚 hǎitún – dolphin | delfino
鲸 jīng – whale | balena
章鱼 zhāngyú – octopus | polipo, piovra
鱿鱼 yóuyú – squid | calamaro
螃蟹 pángxiè – crab | granchio
渡渡鸟 dù dù niǎo – dodo
麻雀 máquè – sparrow | passero
鹈鹕 tí hú – pelican | pellicano
灰鹤 huīhè – crane | gru
火烈鸟 huǒ liè niǎo – flamingo | fenicottero
猫头鹰 māotóuyīng – owl | gufo
乌鸦 wūyā – crow | corvo
渡鸦 dù yā – raven | corvino
蝴蝶 húdié – butterfly | farfalla
甲虫 jiǎchóng – beetle | scarafaggio
蟑螂 zhāngláng – cockroach | blatta
凤尾鱼 fèngwěiyú – anchovy | acciuga
苍鹭 cāng lù – heron | airone
信天翁 xìntiānwēng – albatross | albatro
驼鹿 tuólù – moose | alce
云雀 yúnquè – lark | allodola
羊駝 yáng tuó – alpaca
森蚺 sēn rán – anaconda
鳗鱼 mányú – eel | anguilla
电鳗 diàn mán – electric eel | anguilla elettrica
吞鳗 tūn mán – pelican | pellicano
羚羊 língyáng – antelope | antilope
蜂族 fēng zú – bee | ape
老鹰 lǎoyīng – eagle | aquila
金刚鹦鹉 jīngāng yīngwǔ – macaw | ara
鲱鱼 fēiyú – herring | aringa
犰狳 qiú yú – armadillo
驴子 lǘzi – donkey | asino
龙虾 lóngxiā – lobster | aragosta
秃鹫 tūjiù – vulture | avvoltoio
狒狒 fèifèi – baboon | babbuino
蓝鲸 lán jīng – blue whale | balenottera azzurra
梭鱼 suō yú – barracuda
丘鹬 qiū yù – woodcock | beccaccia
巴巴利獼猴 bābā lì míhóu – barbary macaque | bertuccia
兔耳袋狸 tù ěr dài lí – bilby
熊狸 xióng lí – binturong | gatto orsino
棋斑水游蛇 qí bān shuǐ yóu shé – dice snake | biscia
野牛 yěniú – bison | bisonte
蟒蛇 mǎngshé – boa
熊蜂 xióngfēng – bumblebee | bombo
倭猩猩 wō xīngxīng – bonobo
树懒 shù lǎn – sloth | bradipo
鲈鱼 lúyú – seabass | branzino
毛虫 máochóng – caterpillar | bruco
麝牛 shè niú – musk ox | bue muschiato
水牛 shuǐniú – buffalo | bufalo
鹦鹉 yīngwǔ – cockatoo | cacatua
凯门鳄 kǎi mén è – caiman | caimano
马蜂 mǎfēng – hornet | calabrone
变色龙 biànsèlóng – chameleon | camaleonte
骆驼 luòtuó – camel | cammello
臆羚 yì líng – chamois | camoscio
金丝雀 jīn sī què – canary | canarino
袋鼠 dàishǔ – kangaroo | canguro
水豚 shuǐ tún – capybara | capibara
抹香鲸 mǒxiāngjīng – sperm whale | capodoglio
山羊 shānyáng – goat | capra
獐 zhāng – roe deer | capriolo
金翅雀 jīn chì què – goldfinch | cardellino
鲤鱼 lǐyú – carp | carpa
河狸 hé lí – castor | castoro
蚱蜢 zhàměng – grasshopper | cavalletta
海马 hǎimǎ – seahorse | cavalluccio marino
卷尾猴 juàn wěi hóu – capuchin | cebo cappuccino
鲻鱼 zī yú – mullet | cefalo
石斑鱼 shí bān yú – grouper | cernia
锹形虫 qiāo xíng chóng – stag beetle | cervo volante
鸻 héng – curlew | chiurlo
蝉 chán – cicada | cicala
鹳 guàn – stork | cicogna
天鹅 tiān’é – swan | cigno
臭虫 chòuchóng – bedbug | cimice da letto
红尾碧蝽 hóng wěi bì chūn – green shield bug | cimice
大山雀 dà shānquè – great tit | cinciallegra
蓝山雀 lán shānquè – Eurasian blue tit | cinciarella
毛丝鼠 máo sī shǔ – chinchilla | cincillà
野猪 yězhū – wild boar | cinghiale
眼镜蛇 yǎnjìngshé – cobra
瓢虫 piáo chóng – ladybug | coccinella
鳄鱼 èyú – crocodile | coccodrillo
虎皮鹦鹉 hǔ pí yīngwǔ – budgerigar | cocorita
蜂鸟 fēngniǎo – hummingbird | colibrì
鸽子 gēzi – dove | colomba
秃鹰 tū yīng – condor
小嘴乌鸦 xiǎo zuǐ wūyā – carrion crow | cornacchia
郊狼 jiāo láng – coyote
贻贝 yí bèi mussel | cozza
响尾蛇 xiǎngwěishé – rattlesnake | crotalo
大杜鹃 dà dùjuān – cuckoo | cuculo
小鹿 xiǎolù – fallow deer | daino
牙鲷 yá diāo – dentex | dentice
袋獾 dài huān – Tasmanian devil | diavolo della Tasmania
犬羚属 quǎn líng shǔ – dik-dik
野狗 yě gǒu – dingo
黄鼠狼 huángshǔláng – weasel | donnola
科摩多巨蜥 kē mó duō jù xī – Komodo dragon | drago di Komodo
单峰骆驼 dān fēng luòtuó – dromedary | dromedario
儒艮 rúgěn – dugong | dugongo
针鼹 zhēn yǎn – echidna
象海豹 xiàng hǎibào – elephant seal | elefante marino
鸸鹋 ér miáo – emus | emù
白鼬 bái yòu – stoat | ermellino
疣猪 yóu zhū – warthog | facocero
野鸡 yějī – pheasant | fagiano
隼 sǔn – falcon | falco
蛾 é – moth | falena
珠鸡 zhū jī – guinea fowl | faraona
密封 mìfēng – seal | foca
黑鸭 hēi yā – coot | folaga
蚂蚁 mǎyǐ – ant | formica
蚁熊 yǐ xióng – ant-bear | formichiere
苍头燕雀 cāng tóu yànquè – chaffinch | fringuello
雄蜂 xióngfēng – drone | fuco
矇眼貂 méng yǎn diāo – ferret | furetto
海鸥 hǎi’ōu – seagull | gabbiano
皮翼目 pí yì mù – colugo
黑水鸡 hēi shuǐ jī – common moorhen | gallinella d’acqua
公鸡 gōngjī – roster | gallo
母鸡 mǔ jī – hen | gallina
松鸡 sōng jī – grouse | gallo cedrone
黑琴鸡 hēi qín jī – black grouse | gallo forcello
小龙虾 xiǎo lóngxiā – prawn | gambero
沙漠猫 shāmò māo – sand cat | gatto delle sabbie
印度野牛 Yìndù yěniú – gaur | bisonte indiano
恒河鳄 héng hé è – gharial | gaviale
喜鹊 xǐquè – magpie | gazza
羚羊 língyáng – gazelle | gazzella
壁虎 bìhǔ – gecko | geco
沙鼠 shā shǔ – gerbil | gerbillo
斑獛 bān pú – genet | genetta
绿头鸭 lǜ tóu yā – mallard | germano reale
水黾 shuǐ miǎn – water strider | gerride
猎豹 lièbào – ceetah | ghepardo
红隼 hóng sǔn – kestrel | gheppio
松鸦 sōng yā – jay | ghiandaia
貂熊 diāo xióng – wolverine | ghiottone
睡鼠 shuì shǔ – dormouse | ghiro
美洲虎 Měizhōu hǔ – jaguar | giaguaro
长臂猿 chángbìyuán – gibbon | gibbone
胡兀鷲 hú wùjiù – bearded vulture | gipeto
长颈鹿 chángjǐnglù – giraffe | giraffa
蝌蚪 kēdǒu – tadpole | girino
领航鲸 lǐngháng jīng – pilot whale | globicefalo
角马 jiǎo mǎ – wildebeest | gnu
猩猩 xīngxīng – gorilla
黄嘴山鸦 huáng zuǐ shān yā – alpine chough | gracchio alpino
鹩哥 liáo gē – common hill myna | merlo indiano, gracula religiosa
灰海豚 huī hǎitún – grampus | grampo
螃蟹 pángxiè – crab | granchio
西域兀鹫 xīyù wùjiù – griffon vulture | grifone
蟋蟀 xīshuài – cricket | grillo
蝼蛄 lóugū – mole cricket | grillotalpa
鹤 hè – crane | gru
蜂虎 fēng hǔ – bee-eater | gruccione
原驼 yuán tuó – guanaco
麝雉 shè zhì – hoatzin
隐䴉 yǐn huán – northern bald ibis | ibis eremita
鬣狗 liègǒu – hyena | iena
鬣蜥 liè xī – iguana
高角羚 gāojiǎo líng – impala
亚马逊河豚 yàmǎxùn hétún – Amazon river dolphin | inia
马羚 mǎ líng – roan antelope | ippotrago
豪猪 háozhū – crested porcupine | istrice
鼷鹿 xī lù – mouse deer | tragulo
鹬鸵 yù tuó – kiwi
大羊驼 dà yáng tuó – llama | lama
海牛 hǎiniú – manatee | lamantino
七鳃鳗 qī sāi mán – lamprey | lampreda
鲯鳅 qí qiū – mahi mahi | lampuga
旅鼠 lǚ shǔ – lemming
狐猴 hú hóu – lemur | lemure
海狮 hǎishī – sea lion | leone marino
豹 bào – leopard | leopardo
野兔 yětù – hare | lepre
蜻蜓 qīngtíng – dragonfly | libellula
非洲野犬 fēizhōu yěquǎn – African wild dog | licaone
山猫 shānmāo – lynx | lince
蝗虫 huángchóng – locust | locusta
蚯蚓 qiūyǐn – earthworm | lombrico
水獭 shuǐtǎ – otter | lontra
蜂猴 fēng hóu – loris | lori gracile
白斑狗鱼 báibān gǒu yú – pike | luccio
萤火虫 yínghuǒchóng – firefly | lucciola
蜥蜴 xīyì – lizard | lucertola
蜗牛 wōniú – snail | lumaca
狼 láng – wolf | lupo
猕猴 míhóu – macaque | macaco
东部毛狐猴 dōngbù máo hú hóu – Eastern woolly lemur | maki lanoso, avahi orientale
曼巴蛇 màn bā shé – mamba
山魈 shānxiāo – mandrill | mandrillo
獴 měng – mongoose | mangusta
鬼蝠魟 guǐ fú hóng – manta rey | manta
螳螂 tángláng – praying mantis | mantide religiosa
长耳豚鼠属 cháng ěr túnshǔ shǔ – mara | marà
秃鹳 tū guàn – marabou stork | marabù
土拨鼠 tǔ bō shǔ – groundhog | marmotta
翠鸟 cuì niǎo – kingfisher | martin pescatore
貂属 diāo shǔ – marten | martora
水母 shuǐmǔ – jellyfish | medusa
座头鲸 zuò tóu jīng – humpback whale | megattera
黑鸟 hēi niǎo – blackbird | merlo
鳕鱼 xuěyú – cod | merluzzo
倭狐猴属 wō hú hóu shǔ – mouse lemur | microcebo
袋食蚁兽 dài shí yǐ shòu – numbat | mirmecobio, numbat
盲鳗 máng mán – hagfish | missina
公羊 gōng yáng – ram | montone
家蝇 jiā yíng – housefly | mosca
蠓 měng – midge | moscerino
奶牛 nǎiniú – cow | mucca
骡 luó – mule | mulo
泽生鯙 zé shēng chún – Mediterrean moray | murena
鼩 qú – shrew | mustiolo
鶆䴈 lái ǎo – rhea | nandù
一角鲸 yījiǎo jīng – narwhal | narvalo
无须鳕 wúxū xuě – hake | nasello
长鼻猴 cháng bí hóu – proboscis monkey | nasica
鹦鹉螺 yīngwǔ luó – nautilus | nautilo
蓝牛羚 lán niú líng – nilgai | nilgau
夜鹭 yè lù – night heron | nicottera
褐山蝠 hè shān fú – noctule | nottola
海狸鼠 hǎilí shǔ – coypu | nutria
安氏林羚 ān shì lín líng – nyala
黑尾斑鲷 hēi wěi bān diāo – saddled seabream | occhiata
虎猫 hǔmāo – ocelot
㺢㹢狓 huò jiā pí – okapi
负鼠 fù shǔ – opossum
鲷鱼 diāo yú – sea bream | orata
虎鲸 hǔ jīng – killer whale | orca
剑羚 jiàn líng – gemsbok | orice
土豚 tǔ tún – aardvark | oritteropo
鸭嘴兽 yāzuǐshòu – platypus | ornitorinco
熊 xióng – bear | orso
北极熊 běijíxióng – polar bear | orso polare
牡蛎 mǔlì – oyster | ostrica
鸨鸟 bǎo niǎo – bustard | otarda
大耳狐 dà ěr hú – bat-eared fox | otocione
绯小鲷 fēi xiǎo diāo – common pandora | pagello
寄居蟹 jìjū xiè – hermit crab | paguro
平滑猎犬 pínghuá lièquǎn – smooth-hound | palombo
小熊猫 xiǎo xióngmāo – red panda | panda minore, panda rosso
穿山甲 chuānshānjiǎ – pangolin | pangolino, formichiere squamoso
黑豹 hēi bào – panther | pantera
欧洲川鲽 ōuzhōu chuān dié – European flounder | passera di mare
凤头麦鸡 fèng tóu mài jī – northern lapwing | pavoncella
孔雀 kǒngquè – peacock | pavone
岩雷鸟 yán léi niǎo – rock ptarmigan | pernice bianca
短吻海龙 duǎn wěn hǎilóng – black-striped pipefish | pesce ago
鳞鲀 lín tún – triggerfish | pesce balestra
泰国斗鱼 tàiguó dòu yú – siamese fighting fish | pesce siamese combattente
鲶鱼 niányú – catfish | pesce gatto
银鱼 yín yú – whitebait | pesce ghiaccio, bianchetti
二齿鲀 èr chǐ tún – porcupinefish | pesce istrice, pesce porcospino
魔鬼蓑鮋 móguǐ suō yóu – red lionfish | pesce scorpione, pesce leone, pesce cobra
翻车鱼 fānchē yú – sunfish | pesce luna
花斑连鳍䲗 huā bān lián qí xián – mandarinfish | pesce mandarino
双髻鲨 shuāng jì shā – hammerhead shark | pesce martello, squalo martello
小丑鱼 xiǎochǒu yú – clownfish | pesce pagliaccio
四齿鲀 sì chǐ tún – pufferfish | pesce palla
鹦嘴鱼 yīng zuǐ yú – parrotfish | pesce pappagallo
鮋 yóu – rockfish | pesce pietra
舟鰤 zhōu shī – pilot fish | pesce pilota
金鱼 jīnyú – goldfish | pesce rosso
锯鳐 jù yáo – sawfish | pesce sega
剑旗鱼 jiàn qí yú – swordfish | pesce spada
平鳍旗鱼 píng qí qí yú – sailfish | pesce vela
飞鱼 fēiyú – flying fish | pesce volante
欧亚鸲 ōu yà qú – European robin | pettirosso
鼠兔 shǔ tù – pika | pica
啄木鸟 zhuómùniǎo – woodpecker | picchio
弯嘴滨鹬 wān zuǐ bīn yù – curlew sandpiper | piovanello
蝙蝠 biānfú – bat | pipistrello
食人鲳 shí rén chāng – piranha
草地鹨 cǎodì liù – meadowlark | pispola
蟒属 mǎng shǔ – phyton | pitone
鵟 kuáng – buzzard | poiana
马驹 mǎ jū – pony
豚鼠 túnshǔ – guinea pig | porcellino d’India
刺猬 cìwèi – porcupine | porcospino
浣熊 huànxióng – raccoon | procione
土狼 tǔ láng – aardwolf | protele
洞螈 dòng yuán – olm | proteo
跳蚤 tiàozǎo – flea | pulce
水蚤 shuǐ zǎo – daphnia | pulce d’acqua
海鹦 hǎi yīng – puffin | pulcinella di mare
小鸡 xiǎo jī – chick | pulcino
驹 jū – foal | puledro
美洲狮 měizhōu shī – cougar | puma
臭鼬 chòu yòu – skunk | puzzola, moffetta
鹌鹑 ānchún – quail | quaglia
凤尾绿咬鹃 fèng wěi lǜ yǎo juān – splendent quetzal | quetzal splendente
短尾矮袋鼠 duǎn wěi ǎi dàishǔ – quokka
树蛙 shù wā – treefrog | raganella
绿色蜥蜴 lǜsè xīyì – green lizard | ramarro
青蛙 qīngwā – frog | rana
飞蛙 fēi wā – flying frog | rana volante
钓鮟鱇 diào ānkāng – anglerfish | rana pescatrice
鮣 yìn – remora
驯鹿 xùnlù – reindeer | renna
刺猬 cìwèi – hedgehog | riccio
海胆 hǎidǎn – sea urchin | riccio di mare
高体鰤 gāo tǐ shī – greater amberjack | ricciola
菱鲆 líng píng – brill | rombo
燕 yàn – swallow | rondine
楼燕 lóu yàn – swift | rondone
蟾蜍 chánchú – toad | rospo
高鼻羚羊 gāobí língyáng – saiga antelope | saiga
蝾螈 róng yuán – salamandra
三文鱼 sānwènyú – salmon | salmone
蚂蟥 mǎhuáng – leech | sanguisuga
中南大羚 zhōngnán dà líng – saola
金龟子 jīnguīzi – scarab | scarabeo
胡狼 hú láng – jackal | sciacallo
黑猩猩 hēixīngxīng – chimpanzee | scimpanzè
蝎子 xiēzi – scorpion | scorpione
母猪 mǔ zhū – sow | scrofa
乌贼 wūzéi – cuttlefish | seppia
薮猫 sǒu māo – serval | servalo, gattopardo
狮尾猴 shī wěi hóu – lion-tailed macaque | sileno
鰨 tǎ – sole | sogliola
白琵鹭 bái pí lù – spoonbill | spatola
三刺鱼 sān cì yú – three-spined stickleback | spinarello
羱羊 yuán yáng – ibex | stambecco
灰山鹑 huī shān chún – gray partridge | starna
海星 hǎixīng – starfish | stella di mare
细吻海豚属 xì wěn hǎitún shǔ – stenella
燕鸥属 yàn ōu shǔ – sterna
黍鹀 shǔ wú – corn bunting | strillozzo
鲟 xún – sturgeon | storione
紫翅椋鸟 zǐ chì liáng niǎo – starling | storno
欧夜鹰 ōu yè yīng – European nightjar | succiacapre
狐獴 hú měng – meerkat | suricato
寒鸦 hán yā – jackdaw | taccola
鼹鼠 yǎn shǔ – mole | talpa
貘 mò – tapir | tapiro
小苇鳽 xiǎo wěi jiān – little bittern | tarabusino
狼蛛 láng zhū – tarantula | tarantola
眼镜猴 yǎnjìng hóu – tarsius | tarsio
乌龟 wūguī – turtle | tartaruga
獾 huān – badger | tasso
白蚁 báiyǐ – termite
喜瑪拉雅塔爾羊 xǐmǎlāyǎ tǎ ěr yáng – Himalayan tahr | thar himalaiano
丁鱥 dīng guì – tench | tinca
金枪鱼 jīnqiāngyú – tuna | tonno
鼩鼱 qú jīng – shrew | toporagno
公牛 gōngniú – bull | toro
欧斑鸠 ōu bānjiū – turtle dove | tortora
海象 hǎixiàng – walrus | tricheco
鳟 zūn – trout | trota
巨嘴鸟 jù zuǐ niǎo – toucan | tucano
极乐鸟 jílè niǎo – bird of paradise | uccelli del paradiso
狨 róng – marmoset | uistitì
多彩铃蟾 duō cǎilíng chán – yellow-bellied toad | ululone dal ventre giallo
戴胜 dài shèng – hoopoe | upupa
岛屿灰狐 dǎoyǔ huī hú – Island fox | urocione
刺尾飞蜥 cì wěi fēi xī – uromastyx | uromastice
夜莺 yèyīng – nightingale | usignolo
巨蜥 jù xī – monitor lizard | varano
黑寡婦 hēi guǎfù – black widow | vedova nera
蠕虫 rúchóng – worm | verme
黄蜂 huángfēng – wasp | vespa
小羊駝 xiǎo yáng tuó – vicuña | vigogna
毒蛇 dúshé – viper | vipera
水鼬 shuǐ yòu – mink | visone
家牛 jiā niú – cattle | vitello
袋熊 dài xióng – wombat | vombato
蛤蜊 gélí – clam | vongola
小袋鼠 xiǎo dàishǔ – wallaby
麋鹿 mílù – elk | wapiti
剑尾鱼 jiàn wěi yú – swordtail | xifoforo, xifo, portaspada
牦牛 máoniú – yak
蚊子 wénzi – mosquito | zanzara
斑马 bānmǎ – zebra
瘤牛 liú niú – zebu | zebù
蜱 pí – tick | zecca
紫貂 zǐdiāo – sable | zibellino
非洲灵猫 fēizhōu língmāo – African civet | zibetto africano

CondividiciShare on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on Reddit0Share on LinkedIn0Share on Tumblr0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0Email this to someone

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *